8 động lực Game hóa thay đổi thế giới

Chuyên gia Yu-kai Chou chia sẻ về sức mạnh của Game hóa và Octalysis Framework

Chuyên gia Game hóa Yu-kai Chou chia sẻ về sức mạnh thay đổi thế giới của Game hóa, và mô hình Octalysis phân tích định hướng hành vi của rất nhiều những sản phẩm như Facebook, LinkedIn, Dragon Box, oPower.

Nguồn: TEDxLausanne

Dịch bởi Ludo Lab Team