[PDF] Game On - Chương 4: Hành trình anh hùng

Bản dịch tiếng Việt của Chương 4 trong cuốn sách Game On! của tác giả Kevin Bell

Tuần này, Blog Game hoá xin gửi đến độc giả trả phí bản dịch Chương 4: Hành trình anh hùng trong cuốn sách Game On! Gamification, Gameful Design, and the Rise of the Gamer Educator của tác giả Kevin Bell.

Game On! của Kevin Bell là một cuốn sách cung cấp những case study vô cùng thực tế bởi những người làm giáo dục chuyên nghiệp tại các trường ĐH ở Mỹ. C…

This post is for paid subscribers