Gamification At Work - Chương 5: Động lực

Bản dịch tiếng Việt Chương 5 trong cuốn sách Gamification at Work của Janaki Kumar & Mario Herger

Tuần này, Blog Game hoá xin kính tặng độc giả trả phí bản dịch tiếng Việt chương 5 của cuốn sách Gamification At Work - Designing Engaging Business Software của hai tác giả Janaki Kumar và Mario Herger.

Nội dung chương này sẽ đưa ra những kiến thức rất nền tảng về động lực của con người, cũng như những cơ chế game hoá căn bản và dễ hình dung nhất để chún…

This post is for paid subscribers