Proposal slides mẫu cho dự án Game hoá

Lấy từ một dự án năm 2020 của Ludo Lab

Kính gửi độc giả trả phí của Blog Game hoá một bản slides proposal mẫu cho một dự án Game hoá mà Ludo Lab đã thực hiện thành công trong năm 2020.

Các slide này bao gồm định hướng chung cho các cơ chế game hoá trong một sản phẩm app, cùng với mục đích và tiêu chí của chúng để phục vụ cho doanh nghiệp. Đồng thời cũng vạch ra lộ trình áp dụng (implementatio…

This post is for paid subscribers