Lấy con người làm cốt lõi

Tầm quan trọng của lối tư duy theo con người (human-centric) trong việc làm sản phẩm.

Fun fact: Một trong những insight (hoặc là số liệu) cơ bản trong tâm lý học cho biết rằng, đàn ông thường quan tâm đến các “thứ”, và đàn bà thường quan tâm đến con người.

“Em muốn mang cái yếu tố con người đó vào làm product.”

Hồi chiều tôi có dịp được gặp lại một đối tác khách hàng từ một dự…

This post is for paid subscribers