Chúng tôi nói gì khi nói về một dự án Game…

Dịch thuật kiến thức là hoạt động trình bày một nghiên cứu khoa học chi tiết và phức tạp thành một cái gì đó mà khán giả đại chúng có thể tiếp thu được.

Read →