eBay và Amazon đã làm Game hóa như thế nào

Trên eBay, bạn không trả tiền để mua hàng; bạn trả tiền để chơi. Còn Amazon thì sao?

Read →