Tại sao cần phân biệt Game hóa và Thiết kế…

Game hóa (gamification) và thiết kế trò chơi (gameful design) khác nhau ở đâu?

Read →