Những loại Người dùng và Người chơi trong các…

Sau nhiều năm nghiên cứu, giờ đây chúng tôi đã có thể phân loại được người dùng, tương tự như cách phân loại người chơi.

Read →