Vai trò của Thử thách trong thiết kế trò chơi

Vai trò quan trọng của những thách thức đối với trò chơi nói chung và đối với thiết kế mang tính trò chơi nói riêng.

Read →