Lên cấp! Vai trò của tiến trình đối với thiết…

Tiến trình là một trong những yếu tố quan trọng của thiết kế trò chơi, tạo cho người dùng cảm giác làm chủ và thành thạo.

Read →