Bỏ qua 20 năm thành tựu của game thế giới mở…

From Software đã tạo ra một trò chơi thế giới mở xuất sắc bằng cách bỏ qua các xu hướng thông thường của thể loại này.

Read →