Duolingo đã sử dụng game hóa để thu hút người…

Duolingo có nhiều cách giữ chân người dùng, đặc biệt hơn cả chính là game hóa.

Read →