Mô hình hành vi của Fogg và Game hóa

Tìm hiểu ba yếu tố trong mô hình hành vi của Fogg và áp dụng vào Game hóa

Read →