Tầm quan trọng của thử thách

Khách hàng muốn bạn giải quyết vấn đề giúp họ không có nghĩa là họ không THÍCH giải quyết vấn đề.

Read →