Tôi tham gia vì phần thưởng: Vai trò của phần…

Dù rất phổ biến, nhưng phần thưởng không phải là điều kiện cần cho một trò chơi.

Read →